پارميس آذر

 

 

امروز ۶ فروردين پارميس را برديم برای واکسيناسيون ، چون مرکز بهداشتی که تحت پوششش هستيم واکسنهايشان تمام شده بود رفتيم به محل کار سابقم و آنجا برای پارميس واکسنهايش را زديم . پارميس ديروز وارد سومين ماه از آغاز زندگيش شد ، رشد و نمو پارميس مثل همه بچه ها در اين سن خيلی سريع و زياد است وزن پارميس در بدو تولد ۳۷۰۰ گرم بود در يکماهگی وزنش شد ۴۱۰۰ گرم که رشد خوبی محسوب نمی شد و امروز در دوماهگی وزنش ۵۲۰۰ گرم شده است که خوب محسوب می شود. وزن پارميس در بالای صدک پننجاه است اما قدش در زير صدک پنجاه است و در بدو تولد ۵۳ سانتيمتر ، در يکماهگی ۵۳ سانتيمتر و در دو ماهگی ۵۶ سانتيمتر است. از جهت توانايی ها و رشد ذهنی پارميس خيلی خوب پيش می رود و برای دست زدن به اشياء دستش را تکان می دهد سرش را به همه طرف حرکت می دهد و با دقت به همه چيز نگاه می کند و حرکات لب و دهان و زبان ديگران را تقليد می کند و بااين روش اصواتی را که ديگران ايجاد می کنند تقليد می کند کلماتی که بيشتر ترکرار می کند از اين قرارند: اُغو ، اونغَه ، آغو ، بوه و  قيق.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤ - آرش آذر


 

سال جديد برای ما بيش از هرسال سرشار از تحول و تغيير بود ، حضور فرشته ای به نام پارميس در جمع ما همراه بود با شاهد بودن وقوع پيوسته معجزه تکامل . بی گمان پارميس در سير تکاملی خويش دستخوش تغييرات مهمی خواهد بود و بی گمان نقش ما در اين سير بسيار برجسته خواهد بود ، اين اهميت و حساسيت زياد بار سنگينيست که هر لحظه بر دوش خود حس می کنيم ، شکی نيست که برای تداوم سير تکامل بشر ما وظيفه داريم فردی را به عنوان جايگزين خود به جامعه تحويل بدهيم که از ما برتر باشد  اما چگونه ممکن است بتوان شخصی برتر از خود تربيت کرد ؟ پاسخ اين پرسش نا ممکن به نظر می رسد زيرا آنچه  ما در چنته داشته ايم برای رشد و ارتقاء ما تا سطح کنونی کفايت می کرده است و بيش از آن ، چيزيست در ماورای توانايی های ما. اما شايد بتوانيم با سعی در عينيت بخشيدن به آمال وآرزوهايمان و با تلاش در جهت ارتقاء هر چه بيشتر خود با پارميس در اين مسير همراه باشيم و يا چون نردبان پله ای برای صعود پارميس باشيم.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٤ - آرش آذر