پارميس آذر

 

پارمیس در سه سال و نیمگی

پارمیس دختر خیلی مهربونیه و سورن رو خیلی دوست داره ولی در عین حال به سورن حسادت هم می کنه. اگر سورن رو تنبیه کنیم گریه می کنه و از ما می خواد که سورن رو تنبیه نکنیم ولی خودش کلی بلا های مختلف سر سورن میاره. چند روز پیش سورن و پارمیس هر کدوم روی یک بالشت دراز کشیده بودند و شیر می خوردند. پارمیش پا شد و سورن رو هم بلند کرد و بالشت خودش رو گذاشت روی بالشت سورن بعد سورن رو مجبور کرد دوباره بخوابه بعد رفت ÷یش مریم و گریه راه انداخت که مامان مامان سورن به زور بالشت منو ازم گرفت!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٧ - آرش آذر