پارميس آذر

 
پارمیس در کشور جدید :: پنجشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٩
پارمیس در سه سال و نیمگی :: یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٧
پارمیس سه ساله :: دوشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٦
پارميس دو ساله می شود :: شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٥
پارميس و سورن :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
پارميس در بيست و يک ماهگی :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
پارميس در ۲۰ ماهگی :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
معنی پارمیس :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥
اولين جمله پارميس :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥
پارميس در ۱۷ ماهگی :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
۱۶ ماهگی :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
مزاحم تلفنی :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
آغازی دوباره :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
آرش يا پارميس؟ :: دوشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٤
تربيت کودک :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
آلبوم جديد عکسهای پارميس :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٤
سال نو مبارک :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۳
جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۳ :: جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳
یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۳
عکسهای پارميس :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳
جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳