پارميس آذر

 

معنی پارميس

چند نفر از دوستان معنی کلمه پارميس رو خواسته بودند.

پارميس دختر برديا و نوه کورش هخامنشی بود. کمبوجيه برادرش برديا رو می کشه و جهت فتح مصر به اين سرزمين لشکرکشی می کنه ولی بعد از فتح مصر و در راه باز گشت کشته می شه يا به روايتی خودکشی می کنه. در اين بين مغی به اسم گوماته از غيبت کمبوجيه سوء استفاده می کنه و به دروغ ادعا می کنه که بردياست و تخت سلطنت رو غصب می کنه اما پارميس که دختر برديای واقعی بوده از اين دسيسه پرده بر می داره و هويت واقعی گوماته و دسيسه اون رو فاش می کنه. سران و بزرگان هخامنشی برديای دروغين رو از سلطنت خلع می کنند و داريوش جانشين اون می شه و پارميس هم با داريوش ازدواج می کنه.

پارميس معنی لغوی نداره و اسمی تاريخی هست مثل کورش يا برديا. اما از منبع غير موثقی شنيده ام که معنی لغوی پارميس بهشت کوچک است.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥ - آرش آذر