پارميس آذر

 

 

احساسی متضاد من را رنج می دهد ، پارميس را به دنيا آورديم ولی در آينده چه خواهد شد؟ آيا  پارميس ما را هدف شماتت و سرزنش خويش قرار خواهد داد و از ما خواهد پرسيد که آيا برای اين کار از او اجازه گرفته بوديم؟ آيا اين کار ما را تجاوزی آشکار و بی شرمانه به خصوصی ترين حريم زندگی خويش خواهد دانست يا از اين که فرصت درک زيبايی و عشق را به او داده ايم از ماممنون خواهد بود؟ 

I suffer a duality. We have brought Parmis to the world but  what will happen in future? will she reproach us for that , asking us "Have you asked my permision to bring me here?" Will she consider it a frank violation of her privacy rights or she will thank us becase of the chance we have given her to understand love and beauty?

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۳ - آرش آذر