پارميس آذر

 

 

پارميس به ما اين شانس را داد که بتوانيم شاهد معجزه پيدايش و بالندگی انسان باشيم ، با او به سطح بالاتری از آگاهی نسبت به وجود انسان دست پيدا کرديم و با او طعم شيرين عشق را بار ديگر و اين بار در قالب پدر و مادر چشيديم. پارميس چون پنجره ای چشم ما را به آنچه ماورای محسوسات است گشود و جسم ما را از بند تعلقات ديرين رها کرد. پارميس معنی تازه ای برای واژه زندگی به ما ارزانی داشت که جوشش پر شور هستی  از پوست رنگ پريده عادت ها و باور های ديرينمان  از آن جمله بود. متحيرم که ما برای او چه کرده ايم؟

parmis gave us this chance to be able to watch the miracle of creation and development of mankind.  We have got to a higher level of conciousnes about human by her. By her we have tasted the sweet taset of love once more, and this time as parents. Parmis opened a window for us to see  beyond our perceptions and freed us from our old interests. Parmis has presented us with a new meaning of the word of LIFE which one of them is: the enthusiastic spring of TO BE out of the pale skin of our old habits. I wonder what we have done for her?

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳ - آرش آذر