احساسی متضاد من را رنج می دهد ، پارميس را به دنيا آورديم ولی در آينده چه خواهد شد؟ آيا  پارميس ما را هدف شماتت و سرزنش خويش قرار خواهد داد و از ما خواهد پرسيد که آيا برای اين کار از او اجازه گرفته بوديم؟ آيا اين کار ما را تجاوزی آشکار و بی شرمانه به خصوصی ترين حريم زندگی خويش خواهد دانست يا از اين که فرصت درک زيبايی و عشق را به او داده ايم از ماممنون خواهد بود؟ 

I suffer a duality. We have brought Parmis to the world but  what will happen in future? will she reproach us for that , asking us "Have you asked my permision to bring me here?" Will she consider it a frank violation of her privacy rights or she will thank us becase of the chance we have given her to understand love and beauty?

/ 1 نظر / 9 بازدید
arvin

I am so happpy and i would like to say my best congradulations to you (arsh&maryam) and your family.I wish you and your baby(parmis) can make the best moment for themselves certainly. I am trying to come to you to see your lovely baby as soon as possible