امروز ۶ فروردين پارميس را برديم برای واکسيناسيون ، چون مرکز بهداشتی که تحت پوششش هستيم واکسنهايشان تمام شده بود رفتيم به محل کار سابقم و آنجا برای پارميس واکسنهايش را زديم . پارميس ديروز وارد سومين ماه از آغاز زندگيش شد ، رشد و نمو پارميس مثل همه بچه ها در اين سن خيلی سريع و زياد است وزن پارميس در بدو تولد ۳۷۰۰ گرم بود در يکماهگی وزنش شد ۴۱۰۰ گرم که رشد خوبی محسوب نمی شد و امروز در دوماهگی وزنش ۵۲۰۰ گرم شده است که خوب محسوب می شود. وزن پارميس در بالای صدک پننجاه است اما قدش در زير صدک پنجاه است و در بدو تولد ۵۳ سانتيمتر ، در يکماهگی ۵۳ سانتيمتر و در دو ماهگی ۵۶ سانتيمتر است. از جهت توانايی ها و رشد ذهنی پارميس خيلی خوب پيش می رود و برای دست زدن به اشياء دستش را تکان می دهد سرش را به همه طرف حرکت می دهد و با دقت به همه چيز نگاه می کند و حرکات لب و دهان و زبان ديگران را تقليد می کند و بااين روش اصواتی را که ديگران ايجاد می کنند تقليد می کند کلماتی که بيشتر ترکرار می کند از اين قرارند: اُغو ، اونغَه ، آغو ، بوه و  قيق.

/ 1 نظر / 6 بازدید
Homa

سلام پارمیس جونم... اول اینکه: آغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه............... (اینجا رو رمزی نوشتم که فقط خودت بفهمی:) و بعد اينکه خیلی دلمون برات تنگ شده عزیزم.