سال جديد برای ما بيش از هرسال سرشار از تحول و تغيير بود ، حضور فرشته ای به نام پارميس در جمع ما همراه بود با شاهد بودن وقوع پيوسته معجزه تکامل . بی گمان پارميس در سير تکاملی خويش دستخوش تغييرات مهمی خواهد بود و بی گمان نقش ما در اين سير بسيار برجسته خواهد بود ، اين اهميت و حساسيت زياد بار سنگينيست که هر لحظه بر دوش خود حس می کنيم ، شکی نيست که برای تداوم سير تکامل بشر ما وظيفه داريم فردی را به عنوان جايگزين خود به جامعه تحويل بدهيم که از ما برتر باشد  اما چگونه ممکن است بتوان شخصی برتر از خود تربيت کرد ؟ پاسخ اين پرسش نا ممکن به نظر می رسد زيرا آنچه  ما در چنته داشته ايم برای رشد و ارتقاء ما تا سطح کنونی کفايت می کرده است و بيش از آن ، چيزيست در ماورای توانايی های ما. اما شايد بتوانيم با سعی در عينيت بخشيدن به آمال وآرزوهايمان و با تلاش در جهت ارتقاء هر چه بيشتر خود با پارميس در اين مسير همراه باشيم و يا چون نردبان پله ای برای صعود پارميس باشيم.

/ 0 نظر / 8 بازدید